ئازادكردنی كوردستان و عێڕاق
ڕژێمی بهعس  4-8- 1979 تا  9-4-2003


دوای ئه
وهی كه عهبدول ڕهحمان عارف كودهتای لێ كرا لهلایهن حزبی به‌عسهوه، ئهحمهد حهسهن بهكر لهڕێكهوتی 3 و4 ی مانگی 8-1979 وه هاتهسهر حوكم. هه تاكوو مانگی 4 ی 2003  ڕژێمی عێڕاق بوو بوو به زوحاكی سهردهمی ئێستا،بهڵام جیا لهزوحاك،  ڕژێم زیاتر له دوو ئهژدیهای ههبوو، بهڵكوو چهندهها ئهژدیهای ههبوو كه بهری ههڵ دابوو نهسهر میللهتی زوڵم لێكراو و بێ دهستهڵات، كه لهجیاتی دوو  لاشه به ڕۆژێ، گیانی چهندهها لاوی دهكێشاو وونی دهكردن. بهڵام مهسهلهیهكی كوردی ههیه دهڵێ: سهگی هار تهمهنی چل ڕۆژه .


ئهمریكا لهمێژهوه پلانی ڕوخاندنی سهددامی لهبهرنامه دابوو، بهڵام پلانهكانی سهر كهوتوو نهبوو، بۆیه پلانی جهنگی لهگه‌ڵ عێراق بهیان كرد.

2003-3-19 په
ڕلهمانی بریتانی دهنگی خۆی دا پاڵ دهنگی Tony Blair بۆ هێرشكردنه سهر عێراق.

3-20 هێرش كرایه سه
ر عێڕاق به ناوی هێرشی ئازادكردنی عێڕاق ، به فڕۆكه بۆمبابارانی بهغدای كرد.

3-21 هێزی زه
مینی هێرشی برده سهر بهندهری ئوم قهسر ههروهها بۆ سهر نیوه دورگهی فاو له خواروی عێراق.

3-22 له زۆر ووڵاتانی دوونیا ناڕه زایی دژی شه
ڕ دهكران بهڵام هێزی بریتانی لهناو بهسرادا بهچهپڵه لێدان پێشوازی دهكران.

3-26 هێزی ئه
مریكی گهیشته نهجهف.

3-29 په
نجا نهفهر كوژران له تهقینهوه یهك له مهیدانێكی بهغدا.
4-4 فڕۆكهخانهی نێونهتهوهیی بهغدا كهوته دهست ئهمریكیهكان.

4-6 ئه
مریكا به ههڵه لهتیپێكی سهربازی كوردی دا( له نزیك موسڵ ).

4-7 هێزی ئه
مریكی خۆیان خسته ناو بهغدا و سهربازهكانی ئهمریكی چوونه ناو قهسری سهرهكی سه‌ددام.

4-9 ئه
مریكیهكان گهیشتنه ناو جهرگهی بهغدا، وهپیكهری سه‌ددام وهك سومبوڵی روخانی ڕژێم به چهپڵه رێزانهوه لهلایهن خهڵی عێراق و ئهمریكیهكانهوه هاته خوارێ.

4-10 جه
ژن و خۆشی و شادی بوو له كوردستان، بهبۆنهی ڕوخانی رژێمی بهعس.

4-11 كه
ركوك و موسڵیش ئازاد كران.

4-14 هێزی ئه
مریكی شاری سه‌ددام یان گرت، تكریت.

5-1 سه
رۆك بوش بهیانی سهركهوتنی سهربازی ڕاگهیاند.

6-22 ووڵاته یه
كگرتووهكان
ئابڵوقهی له سهر عێراق لابرد دوای 13 ساڵ.

7-22 كوڕه
كانی سه‌ددام عودهی و قوسهی كوژران له موسڵ به دهستی ئهمریكیهكان.

8-19
 ته‌قینه‌ویه‌ك ڕویدا له باره‌گای نه‌ته‌وه‌یه‌كگرتووه‌كان له به‌غدا، كه
بوو به‌هۆی كوژرانی 22 كارمه‌ندی نه‌ته‌وه‌یه‌كگرتووه‌كان وه
كوژرانی
Sergio , نوێنه‌ری سكرتێری گشتی نه‌ته‌وه‌یه‌كگرتووه‌كان.

13- 12 سه
ددام له كونه خیتهكدا له دهرهوهی تكریت گیرا.

2004-2-1 له پایته
ختی كوردستانی باشورله شاری ههولێر دوو تهقینهوه لهههمان كاتدا جهژنی قوربان ودڵ خۆشی خهڵكی ئازادی كوردو شاری ههولێری لهرزاندهوه. زیاتر له سهد كهس شههید كران وهبه سهدانی تر بریندار بوون.

3-8 ئیداره
ی دهوڵهتی عێراقی كاتی، یاسایی ئیدارهی دهوڵهتی عێراق بۆ قۆناغی دهوڵهتی ئینتیقالی ئیمزا كرد،
 به چه
ند بریارێك لهقازانجی گهلی كورد. زۆر مافمان هێناوهته دهستهوه بهڵام زۆریشمان ماوه. مهسهلهكی كوردی ههیه دهڵێ: برا له پشت برابێ مهگهر قهزا لای خوابێ
یه
ك گرن، یهك گرن كوردینه یهك گرن.

6-28  دوو ڕۆژ پێش له كاتی دیاریكراوی خۆی كه 30 مانگی 6 بوو هێزه‌هاوپه‌یمانه‌كان ده‌سته‌ڵاتیان داوه ده‌ست عێڕاقیه‌كان وه پۆڵ بریمه‌ر كه سه‌رۆكی هێزه هاوپه‌یمانه‌كان بوو عێڕاقی له‌هه‌مان ڕۆژدا به‌جێهێشت.

7-1  سه‌دام و جه‌ند گه‌وره لێپرسراوی تری ڕژێمی سه‌دام، درانه‌وه ده‌ست كاربه‌ده‌ستانی عێڕاق. .........................

     سه‌ددام و كۆشکه‌كانی له كاتی گرتنیدا
  


 


 


 


 
     
 

Copyright 2004 pshdar.com  

ماڵه‌وه